Dremel EZ472SA 120-Grit Detail Medium Abrasive Brush